Design of Chemical Industries and Processes

Μάθημα

Περιεχόμενο μαθήματος

Ο Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα κορμού σε Τμήματα Χημικών Μηχανικών σε όλο τον κόσμο. Σχεδιασμός είναι το προϊόν σύνθεσης βασικών γνώσεων της Χημικής Μηχανικής, που οδηγεί τελικά σε λύσεις που είναι ολοκληρωμένες και οι οποίες είναι τεχνικά και οικονομικά αποδεκτές. Στο δικό μας τμήμα το μάθημα έχει προσαρμοστεί στις γνώσεις και ανάγκες του Μηχανικού Επιστήμης των Υλικών και περιλαμβάνει τις αρχές, φάσεις και διαδικασίες σχεδιασμού με παραδείγματα και συγκεκριμένες λύσεις. Περιλαμβάνονται θέματα τα οποία αφορούν διαγράμματα ροής, μαθηματικά πρότυπα και μοντέλα, τεχνική και οικονομική βελτιστοποίηση και οικονομοτεχνικές προσεγγίσεις. Ο φοιτητής θα μπορεί ολοκληρώνοντας αυτό το μάθημα να μεταφράζει τα όσα μαθαίνει στο εργαστήριο σε αποδοτικές τεχνικά και οικονομικά λύσεις που μεταφράζονται τελικά σε βιομηχανική παραγωγή.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Γενικές αρχές σχεδιασμού

 • Επιλογή συστημάτων και ρύθμιση παραμέτρων

 • Αρχές ολοκλήρωσης

 • Ασφάλεια εγκατάστασης

 • Υπολογισμός κρισίμων παραμέτρων (απόδοση, κόστος)

 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων

 • Οικονομοτεχνικές προσεγγίσεις

.Η διδασκαλία γίνεται με παρουσίαση θεωρητικών ενοτήτων και παρουσίαση προβλημάτων στην πράξη.

Διδασκαλία Μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος διαρκεί 13 εβδομάδες από 11ης Φεβρουαρίου 2019 έως και 24ης Μαίου 2019. Για κάθε εβδομάδα διδασκαλίας σχεδιάζονται τέσσερις ώρες θεωρία ή δύο ώρες θεωρία και δύο ώρες φροντιστήριο/εργαστήριο ως εξής:

Θεωρία – Φροντιστήριο
Τρίτη: 9:00 – 11:00, Αίθουσα Μ2
Τετάρτη: 14:00 – 16:00, Αίθουσα KY2

Ώρες Γραφείου Διδάσκοντα
Τετάρτη 12:00 – 14:00, Κτίριο ΤΜΕΥ, 1ος Όροφος (τηλ. 2651-00-9006) – fotiadis@cc.uoi.gr

Ώρες Γραφείου Βοηθών: Βασίλης Πεζούλας
Τετάρτη, 12:00 – 14:00, Ζάππειος Φοιτητική Εστία (Εστίες Ζ), MedLab, Ισόγειο, τηλ. 2651-00-5583, email: bpezoulas@gmail.com

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου θα λειτουργήσει και εργαστήριο (υποχρεωτικό). Οι ώρες θα ανακοινωθούν.

Εγχειρίδιο Μαθήματος

Το βιβλίο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές για τη διδασκαλία του μαθήματος είναι:

Δ. Μαρίνος-Κουρής, Ζ.Μαρούλης, Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών, Παπασωτηρίου 1993.

Επιπλέον συνίστανται τα ακόλουθα συγγράμματα:

M.S. Peters, K.D. Timmerhaus, R.E. West, Σχεδιασμός και Οικονομική Μελέτη Εγκαταστάσεων για Μηχανικούς, μετάφραση Δ. Μαρίνος-Κουρής, Ζ. Μαρούλης, Μ. Κροκίδα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2006.

G. Towler, R. K. Sinnott, Chemical Engineering Design: Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design, Butterworth-Heinemann; 2nd edition, 2012

R.Turton, R.Bailie, W.B. Whiting and J. Shaeiwitz, Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes, 4th Edition, Prentice Hall International Series 2012.

J. Douglas, Conceptual Design of Chemical Processes, McGraw-Hill, 1988.

R. Smith, Chemical Process Design and Integration, Wiley, 2005.

L.T. Biegler, I. Grossman, A. Westerberg, Systematic Methods of Chemical Process Design, Prentice Hall, 2004.

W.D. Seider, J.D. Seader, J.D.,D.R. Lewin, S. Widagdo, Product and Process Design Principles, Wiley, 2010.


Προαπαιτούμενα μαθήματος

Δεν υπάρχει κάποια ειδική απαίτηση

Φροντιστήριο – Εργαστήριο

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Εισαγωγή στον προσομοιωτή χημικών διεργασιών Dwsim

 2. Παράδειγμα μονάδας ελέγχου για επίτευξη προδιαγραφών σχεδιασμού

 3. α) Αλλαγή σε υφιστάμενο διάγραμμα ροής
  β) Εκτέλεση
   προσομοίωσης γ)Εξαγωγή αποτελεσμάτων – ανάλυση

 4. α. Παράδειγμα διεργασίας-Αντιδραστήρας παραγωγής CH3OH 
  β. Ανάλυση ευαισθησίας
  γ. Εξαγωγή διαγραμμάτων
   
  δ. Ανάλυση

 5. α. Διεργασία παραγωγής αιθυλοχλωριδίου 
  β. Μελέτη επίδρασης ρεύματος απόρριψης
  W σε ροή προϊόντος P

 6. α. Υπολογισμός εκπομπών CO2 από διεργασίες
  β. Παράδειγμα διεργασίας σύνθεσης αμμωνίας
  γ. Διάγραμμα ροής της διεργασίας σύνθεσης αμμωνίας

Εξετάσεις

Ενδιάμεση εξέταση

Είναι γραπτή διάρκειας δύο ωρών και περιλαμβάνει τρία θέματα στα οποία οι φοιτητές θα πρέπει να απαντήσουν

Τελική εξέταση

Είναι γραπτή διάρκειας τριών ωρών και περιλαμβάνει τέσσερα θέματα στα οποία οι φοιτητές θα πρέπει να απαντήσουν

Επαναληπτική εξέταση

Οι φοιτητές που δεν επιτυγχάνουν στις εξετάσεις του Ιουνίου είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Το επαναληπτικό διαγώνισμα έχει θέση τελικού διαγωνίσματος και γίνεται με παρόμοιο τρόπο. Αν ο φοιτητής αποτύχει πάλι είναι υποχρεωμένος να επανέλθει την επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο.

Βαθμολογία μαθήματος

Στηρίζεται στην όλη παρουσία του φοιτητή και σε ποσοστά προκύπτει ως εξής:

Ενδιάμεση Εξέταση 50 %

Γραπτό Διαγώνισμα 50 %

Πρόγραμμα διδασκαλίας και περιεχόμενο μαθήματος

 

Αριθμός Εβδομάδας

Διάρκεια

Περιεχόμενο

Εργαστήριο

1η

11/2/201915/2/2019

2η

18/2/2019 – 22/2/2019

Εισαγωγή, Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας

3η

25/2/2019 – 1/3/2019

Σχεδιαστικές Επιλογές

Αξιολόγηση

Εργαστήριο #1

4η

4/3/2019 – 8/3/2019

Χημικοί Αντιδραστήρες

Επιλογή και αξιολόγηση

5η

11/3/2019 – 15/3/2019

Διαχωρισμός

Διεργασίες

Επιλογή και Αξιολόγηση

6η

18/3/2019 – 22/3/2019

Διατάξεις αντίδρασης – διαχωρισμού

Ρεύματα ανακύκλωσης

Ρεύματα απομάκρυνσης

Υπολογισμοί

7η

25/3/2019 – 29/3/2019

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

8η

1/4/2019 – 5/4/2019

Ενδιάμεση Εξέταση

Εργαστήριο #2

9η

8/4/2019 – 12/4/2019

Μελέτη Σκοπιμότητας

Επιλογή μεθοδολογίας παραγωγής, τόπου εγκατάστασης και εξοπλισμού.

Εργαστήριο #3

10η

15/4/2019 – 19/4/2019

Επιλογές παροχών

Ολοκληρωμένες λύσεις

Εργαστήριο #4

11η

6/5/2019 – 10/5/2019

Επιλογές απόσταξης

Ολοκληρωμένες λύσεις

Εργαστήριο #5

12η

13/5/2019 – 17/5/2019

Επιλογές Χημικών αντιδράσεων

Ολοκληρωμένες λύσεις

Εργαστήριο #6

13η

20/5/2019 – 24/5/2019

Ολοκλήρωση παραγωγικής μονάδας – Οικονομική Θεώρηση

Εργαστήριο #7

 

*** Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Τρίτη 19/2/2019

Σημειώσεις – Διαφάνειες
Εργασίες
Βαθμολογία

Ανακοίνωση 20/02/2018  (ενημέρωση)
Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι η βαθμολογία για το μάθημα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2018 είναι διαθέσιμη εδώ.

Ανακοίνωση 23/10/2017 
Η τελική βαθμολογία της Εξεταστικής Σεπτεμβρίου είναι εδώ

Ανακοίνωση 30/06/2017  (ενημέρωση 01/09/2017)
Η τελική βαθμολογία είναι εδώ

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 9/07/2019

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές του μαθήματος ότι η βαθμολογία του μαθήματος για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 έχει περαστεί στο cronos (τελική ενημέρωση). Παρακαλούνται οι φοιτητές με ΑΜ 2212, 1559, 1908, 2291, 1490, 1329 και 2042 να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διδάσκοντα ή με τον βοηθό του μαθήματος για διευκρινήσεις σχετικά με το εργαστήριο.


Ανακοίνωση 20/06/2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την τελική κατάσταση με τις παρουσίες των εγγεγραμμένων φοιτητών (Αριθμοί Μητρώων) στα 5 εργαστήρια που διεξήχθησαν αυτό το εξάμηνο:

Τελική κατάσταση φοιτητών στα εργαστήρια

Όπως θα δείτε, στο τέλος του αρχείου, το πράσινο χρώμα δηλώνει “παρουσία” και το πορτοκαλί χρώμα δηλώνει “απουσία” στο εκάστοτε εργαστήριο. Όσοι φοιτητές έχουν ΜΟΝΟ μια απουσία και δεν έχουν ακόμη προσκομμίσει σχετικό χαρτί από γιατρό να το φέρουν το αργότερο μέχρι αύριο το απόγευμα στο γραφείο του βοηθού (Εστίες Ζ, Ισόγειο).


Ανακοίνωση 7/06/2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την κατάσταση με τις παρουσίες των εγγεγραμμένων φοιτητών (Αριθμοί Μητρώων) στα 5 εργαστήρια που διεξήχθησαν αυτό το εξάμηνο:

Κατάσταση φοιτητών στα εργαστήρια

Όπως θα δείτε, στο τέλος του αρχείου, το πράσινο χρώμα δηλώνει “παρουσία” και το πορτοκαλί χρώμα δηλώνει “απουσία” στο εκάστοτε εργαστήριο. Όσοι φοιτητές έχουν μια απουσία μπορούν να την δικαιολογήσουν με χαρτί από γιατρό προσκομίζοντας την σχετική βεβαίωση στο γραφείο του βοηθού τις ημέρες Τετάρτη 12/6 και Πέμπτη 13/6 και ώρες 11:00-14:00. Προς ενημέρωση των φοιτητών, τα γραφεία του Medlab έχουν πλέον μεταφερθεί στις Εστίες Ζ (Ζάππειος Φοιτητική Εστία), στο Ισόγειο (στην πίσω πλευρά προς το κτίριο της λέσχης).


Ανακοίνωση 17/05/2019

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές του μαθήματος ότι την επόμενη εβδομάδα (20/5-24/5) το μάθημα αναβάλλεται.


Ανακοίνωση 13/05/2019

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές του μαθήματος ότι την Τετάρτη 15/5 θα πραγματοποιηθεί και μάθημα (θεωρία) και εργαστήριο. Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 2-4 με τον διδάσκοντα και το εργαστήριο μετακινείται στις ώρες 4-6 και 6-8 για τα τμήματα των 2-4 και 4-6, αντίστοιχα. Όσοι φοιτητές από το τμήμα 2-4 δεν μπορούν να παρευρεθούν στο τμήμα 4-6 λόγω κάποιου μαθήματος μπορείτε να έρθετε στο αμέσως επόμενο τμήμα (6-8) ή ακόμη και πιο μετά.


Ανακοίνωση 20/03/2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το 2ο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27/03/2019 στο μεταβατικό κτίριο, στις δύο αίθουσες υπολογιστών. Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν στα τμήματα βάσει της αναγραφόμενης ώρας στο πρόγραμμα που αναρτήθηκε σε προηγούμενη ανακοίνωση (στις 26/2) και να έχουν τους κωδικούς για τους υπολογιστές μαζί τους.


Ανακοίνωση 12/03/2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το μάθημα του Σχεδιασμού Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/03/2019.


Ανακοίνωση 07/03/2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές με ΑΜ 1769, 1393, 1745, 1345 να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου για διευκρινήσεις σχετικά με το μάθημα και το εργαστήριο (τηλ. 26510-08827, email: bpezoulas@gmail.com).


Ανακοίνωση 26/02/2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές πως δημιουργήθηκαν 3 τμήματα εργαστηρίων. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται στο Μεταβατικό κτίριο στις αίθουσες υπολογιστών. Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν τους κωδικούς για τους υπολογιστές μαζί τους και να προσέρχονται στο εργαστήριο βάσει της αναγραφόμενης ώρας. Ο διαχωρισμός σε τμήματα πραγματοποιήθηκε με σειρά προτεραιότητας κατά την δήλωσή σας στο εργαστήριο.

Αναλυτικότερα, τα τμήματα των εργαστηρίων διαμορφώθηκαν ως έξης:

Ανακοίνωση 22/02/2019

Πρακαλούνται οι φοιτητές του μαθήματος να δηλώσουν συμμετοχή στο εργαστήριο συμπληρώνοντας την φόρμα που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDbmLi51kwCgS3whPyoFk6kFsZ3_lLoyaaNPxyRNkwvv_csA/viewform?usp=sf_link
Το 1ο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη 27/2. Το σύστημα υποβολής θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την Δευτέρα 25/2 (23:59) ώστε να ανακοινωθούν έγκαιρα οι ομάδες.

Ανακοίνωση 08/02/2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι η έναρξη του μαθήματος Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 19 Φεβρουαρίου 2019.


Ανακοίνωση 13/07/2018 – Ενημέρωση 

Παρακαλείται ο φοιτητής Μανούρης Θωμάς με Α.Μ. 1769  να επικοινωνήσει με τους βοηθούς εργαστηρίου διότι υπάρχει εκκρεμότητα με την δήλωση του μαθήματος στο cronos (2651-00-8827 ή στο email: konstadina.kourou@gmail.com και 2651-00-8824 kigkavaso@gmail.com).

Ανακοίνωση 13/07/2018 – Ενημέρωση 

Παρακαλούνται οι φοιτητές  (1) Αχιλλέας Γιαννούτσος (Α.Μ. 1559), (2) Βικτωρία Δουκατέλη (Α.Μ. 1908), (3) Αναστασία Κάκκαλη (Α.Μ 1917) και (4) Καρά-Αλή Ερσάν (Α.Μ. 1409) να επικοινωνήσουν με τους βοηθούς εργαστηρίου διότι υπάρχει εκκρεμότητα με το εργαστήριο (2651-00-8827 ή στο email: konstadina.kourou@gmail.com και 2651-00-8824 kigkavaso@gmail.com).

Ανακοίνωση 26/05/2018 – Αλλαγή ώρας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι την Τρίτη 29/05/2018 το μάθημα θα γίνει 11:00 -13:00 αντί για 9:00 – 11:00. 

Ανακοίνωση 22/05/2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι την Παρασκευή 25/05/2018 και ώρα 18:00 – 20:00 μ.μ. θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος Σχεδιασμού Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών στην αίθουσα ΚΥ2.

Ανακοίνωση 16/05/2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το μάθημα του Σχεδιασμού Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών αναβάλλεται σήμερα λόγω των φοιτητικών εκλογών.

Ανακοίνωση 09/05/2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το μάθημα του Σχεδιασμού Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών αναβάλλεται και ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15/05/2018 και την Τρίτη 22/05/2018 λόγω απουσίας του διδάσκοντα.

Ανακοίνωση 07/05/2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι τα δύο επόμενα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 16/05/2018 και την Τετάρτη 23/05/2018, στο μεταβατικό κτίριο, στις δύο αίθουσες υπολογιστών, ώρα 14:00-16:00 και για τα 2 τμήματα. Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν τους κωδικούς για τους υπολογιστές μαζί τους αλλιώς θα παίρνουν απουσία.

Ανακοίνωση 30/04/2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι την Τετάρτη 02/05/2018 ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο, θα γίνει κανονικά μάθημα. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για το επόμενο εργαστήριο.

Ανακοίνωση 19/04/2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το 3ο κατά σειρά εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25/04/2018 στο μεταβατικό κτίριο, στις δύο αίθουσες υπολογιστών, ώρα 14:00-16:00 και για τα 2 τμήματα. Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν τους κωδικούς για τους υπολογιστές μαζί τους αλλιώς θα παίρνουν απουσία.

Ανακοίνωση 23/03/2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το 2ο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28/03/2018 στο μεταβατικό κτίριο, στις δύο αίθουσες υπολογιστών, ώρα 14:00-16:00 και για τα 2 τμήματα. Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν τους κωδικούς για τους υπολογιστές μαζί τους αλλιώς θα παίρνουν απουσία.

Ανακοίνωση 08/03/2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές πως τα 2 νέα τμήματα που δημιουργήθηκαν είναι τα εξής:

α) Τμήμα 1 – Ώρα 14:00 – 16:00

β) Τμήμα 2 – Ώρα 14:00 – 16:00

Τα εργαστήρια για τα δύο τμήματα θα πραγματοποιούνται παράλληλα στο Μεταβατικό κτίριο στις αίθουσες υπολογιστών. Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν τους κωδικούς για τους υπολογιστές μαζί τους αλλιώς θα παίρνουν απουσία.

Ανακοίνωση 05/03/2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το 1ο εργαστήριο (εισαγωγικό) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07/03/2018 στην αίθουσα ΚΥ2 και ώρα 14:00-16:00 και για τα 2 τμήματα. Τα επόμενα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν κανονικά στο Μεταβατικό κτίριο στα εργαστήρια υπολογιστών. Θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση 05/03/2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές πως δημιουργήθηκαν 2 τμήματα εργαστηρίων. Τα εργαστήρια για τα δύο τμήματα θα πραγματοποιούνται παράλληλα στο Μεταβατικό κτίριο στις αίθουσες υπολογιστών. Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν τους κωδικούς για τους υπολογιστές μαζί τους αλλιώς θα παίρνουν απουσία. Αναλυτικότερα, τα τμήματα των εργαστηρίων είναι τα έξης:

α) 1o Τμήμα – Ώρα: 14:00-16:00

β) 2o Τμήμα – Ώρα: 14:00-16:00

Ανακοίνωση – Ενημέρωση 02/03/2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το μάθημα του Σχεδιασμού Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06/03/2018.  Επίσης, το 1ο εργαστήριο του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07/03/2018. Τα τμήματα θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 05/03/2018.

Ανακοίνωση 27/02/2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές πως το 1ο εργαστήριο του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07/03/2018. Τα τμήματα θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 05/03/2018.

Ανακοίνωση 27/02/2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές πως η εφαρμογή για τη δήλωση στο εργαστήριο θα κλείσει την Παρασκευή 02/03/2018. Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στους βοηθούς του εργαστηρίου. Τα τμήματα θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 05/03/2018.

Ανακοίνωση 27/02/2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές πως μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο εργαστήριο του μαθήματος πατώντας εδώ. Οι φοιτητές που έχουν περάσει το εργαστήριο σε παλαιότερο έτος ΔΕΝ χρειάζεται να το παρακολουθήσουν εκ νέου. Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στους βοηθούς του εργαστηρίου.

Ανακοίνωση 20/02/2018  (ενημέρωση)
Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι η βαθμολογία για το μάθημα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2018 είναι διαθέσιμη εδώ.

Ανακοίνωση 14/02/2018  (ενημέρωση)
Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το μάθημα “Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών” θα ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου 2018.

Ανακοίνωση 01/09/2017  (ενημέρωση)
Η τελική βαθμολογία είναι εδώ

Ανακοίνωση 30/06/2017 
Η τελική βαθμολογία είναι εδώ

Ανακοίνωση 14/06/2017
Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές Μάριος Οικονόμου (Α.Μ.:1453), Γαρυφαλιά Νέζου  (Α.Μ.:1448), Αγνή Γκόσδα (Α.Μ.:1376), Αθανάσιος Καρακούσης (Α.Μ.:1588) και Γεωργία Μοιραλιώτη (Α.Μ.:1965) ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν στην γραπτή εξέταση του μαθήματος, καθώς δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εργαστήριο.

Ανακοίνωση 19/05/2017            

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι το τελευταίο εργαστήριο του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στις 31/05/2016. Οι ώρες για τα τμήματα έχουν ως εξής:

Τμήμα 1: 14:00-16:00 μ.μ.

Τμήμα 2: 14:00-16:00 μ.μ.

Τμήμα 3: 18:00-20:00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε αλλαγή-πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2651008827 ή στο email: konstadina.kourou@gmail.com

 

Ανακοίνωση 19/05/2017            

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι την Δευτέρα 29/05/2017 θα πραγματοποιθεί το 4ο κατά σειρά εργαστήριο.

1ο τμήμα: 9.00-11.00

2ο τμήμα: 11.00-13.00

3ο τμήμα: 13.00-15.00

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στη Βασιλική Κίγκα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, 1ος όροφος, Γραφείο Α.13 (τηλ. 2651-00-8824), kigkavaso@gmail.com

 

Ανακοίνωση 04/05/2017

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι την Τετάρτη 31/05/2017 και την Πέμπτη 01/06/2017 θα πραγματοποιηθούν τα 2 τελευταία εργαστήρια του μαθήματος. Θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις για την ακριβή ώρα.

Ανακοίνωση 04/05/2017

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι την Τετάρτη 10/05/2017 και ώρα 14:00-16:00 αντί για εργαστήριο θα γίνει κανονικά θεωρία από τον κ. Φωτιάδη.

Ανακοίνωση 04/05/2017

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι το 3ο κατά σειρά εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί για τα πρώτα δύο τμήματα (1ο Τμήμα, 2ο Τμήμα) την Τρίτη 09/05/2017 και ώρα 9:00-11:00 αντί για Τετάρτη. Το 3ο Τμήμα θα κάνει το 3ο εργαστήριο την Τετάρτη 10/05/2017 και ώρα 18:00-20:00.

-Ανακοίνωση 21/03/2017

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι το μάθημα της Τρίτης 04/04/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί.

-Ανακοίνωση 21/03/2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές πως δημιουργήθηκαν 3 τμήματα εργαστηρίων λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών. Δημιουργήθηκαν 2 τμήματα για την ώρα 14:00-16:00 και 1 τμήμα για την ώρα 18:00-20:00. Τα πρώτα 2 τμήματα θα γίνονται παράλληλα στις δύο αίθουσες υπολογιστών του Μεταβατικού Κτιρίου. Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν τους κωδικούς για τους υπολογιστές μαζί τους αλλιώς θα παίρνουν απουσία. Αναλυτικότερα, τα τμήματα των εργαστηρίων είναι τα έξης:

α) 1o Τμήμα – Ώρα: 14:00-16:00 (link)

β) 2o Τμήμα – Ώρα: 14:00-16:00 (link)

γ) 3o Τμήμα – Ώρα: 18:00-20:00 (link)

Πατώντας πάνω σε κάθε τμήμα μπορούν οι φοιτητές να ελέγξουν σε ποιο τμήμα ανήκουν. Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στους βοηθούς του εργαστηρίου.

Οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν καμία απουσία κατα την διάρκεια των εργαστηρίων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

-Ανακοίνωση 21/03/2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές πως τα δύο πρώτα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29/03/2017 και την Τετάρτη 05/04/2017.

-Ανακοίνωση 14/03/2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές πως το 1ο εργαστηριο του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/03/2017. Τα τμήματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

-Ανακοίνωση 14/03/2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές πως η εφαρμογή για τη δήλωση στο εργαστήριο έχει κλείσει. Η ανακοίνωση των τμημάτων θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Οι φοιτητές που έχουν περάσει το εργαστήριο σε παλαιότερο έτος ΔΕΝ χρειάζεται να το παρακολουθήσουν εκ νέου.Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στους βοηθούς του εργαστηρίου.

-Ανακοίνωση 03/03/2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές πως η εφαρμογή για τη δήλωση στο εργαστήριο θα κλείσει την Παρασκευή 10/3/2016. Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στους βοηθούς του εργαστηρίου.

-Ανακοίνωση 03/03/2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές πως μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο εργαστήριο του μαθήματος πατώντας εδώ

-Ανακοίνωση 01/03/2017

Τα εργαστήρια του μαθήματος θα πραγματοποιούνται τις Τετάρτες. Θα ακολουθήσουν σχετικές ενημερώσεις

-Ανακοίνωση Έναρξης μαθημάτων 13/2/2017 (link)

Menu